03.07.10

Bardavon 1869 Opera House – Poughkeepsie, NY w/ Ray Davies